Wycena przedsiębiorstwa – jaką metodę wybrać?

wycena-przedsiebiorstwa

Metoda dochodowa

Stanowi ona najpopularniejszą metodę wyceny przedsiębiorstw, chociaż jest przy tym wyjątkowo skomplikowana. W tym przypadku wartość przedsiębiorstwa stanowią jego przyszłe dochody po właściwym spożytkowaniu ich oczekiwaną stopą zwrotu. Popularność tej metody wymaga z racjonalnego podejścia do wyceny, które opiera się nie na wartości posiadanego majątku firmy w dni wyceny, ale jej przewidywanych dochodów w przyszłości.

Metoda majątkowa

To podejście oparte jest na aktywach posiadanych przez przedsiębiorstwo, czyli, innymi słowy, jego majątku. Korzystając z tej wyceny, należy ustalić, z ilu składników składa się majątek firmy i jaka jest ich poszczególna wartość. Następnie w ten sam sposób należy ustalić wartość zobowiązań firmy. Aktywa pomniejszone o zobowiązania będą stanowiły wartość przedsiębiorstwa. Niezwykle ważne jest poprawne wycenienie wszystkich aktywów i zobowiązań tak, aby ich wartość była maksymalnie zbliżona do ich wartości rynkowej.

Metoda porównawcza

Przy tym podejściu oprócz informacji o swoim przedsiębiorstwie należy mieć dostęp do informacji dotyczących innych firm działających w tej samej branży. Wartość przedsiębiorstwa jest ustalana przez porównanie go do innego, podobnego przedsiębiorstwa. Podejście porównawcze jest najłatwiejsze i najmniej czasochłonne ze wszystkich pozostałych metod. Wynika to przede wszystkim z tego, że opiera się ono o rzeczywiste dane rynkowe.

Dodaj komentarz