Uszkodzone towary w firmie

dostawa-towarow

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się obrotem towarów oraz materiałów w swojej firmie, muszą liczyć się z tym, iż niektóre towary mogą zostać uszkodzone lub najzwyczajniej utracą datę przydatności. Jednak w sytuacji, kiedy nie jest to spowodowane winą przedsiębiorcy, mogą one stanowić koszty uzyskania przychodu.

Ważne jest jednak to, aby w sytuacji uszkodzenia towaru, sporządzić protokół szkody/zniszczenia, w którym powinny znaleźć się informacje takie, jak:
– miejsce oraz data powstania szkody,
– adnotacja czy jest to „protokół szkody”, czy „protokół zniszczenia”,
– numer sporządzonego protokołu,
– dane osoby, która sporządza protokół,
– nazwę, ilość oraz wartość zniszczonego towaru/materiału,
– datę dokonania zniszczenia lub uszkodzenia,
– łączną wartość zniszczonych materiałów/towarów,
– podpis osoby sporządzającej protokół.

Wycenienie towarów oraz materiałów jest uzależnione od tego, czy dany przedsiębiorca jest czynnym płatnikiem podatku VAT, czy nie. Jeśli jest – wycena będzie dokonywana według cen netto zakupu. Z kolei jeśli nie jest – będzie wyceniał na podstawie cen brutto.

Sporządzony protokół jest podstawą dokonania ewidencji w KPiR.

Dodaj komentarz