Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku

Płaca minimalna to najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego jaki pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Płaca minimalna nie zależy od posiadanych przez pracownika kwalifikacji oraz od innych składników wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie w Polsce ustalane jest corocznie przez państwo na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość płacy minimalnej musi zostać ogłoszona Monitorze Polskim najpóźniej do 15 września każdego roku.

W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2100 złotych brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa 13,70 złotych brutto. Jest to pięcioprocentowy wzrost płacy minimalnej w porównaniu do roku 2017.

Wzrost płacy minimalnej powoduje wzrost innych świadczeń:

  • odprawy przy zwolnieniu grupowym,
  • dodatku za pracę w porze nocnej,
  • wynagrodzenia za czas przestoju,
  • podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego i chorobowego.

Dodaj komentarz