Rok podatkowy

rok-podatkowy

Dokumentem, w którym używane jest pojęcie „roku podatkowego” jest ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Rok podatkowy podobnie, jak obrotowy trwa 12 miesięcy (niekoniecznie rok kalendarzowy).

ROK PODATKOWY, A OSOBY FIZYCZNE
Jeśli rok podatkowy dotyczy osób fizycznych, wówczas w istocie jest rokiem kalendarzowym. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje okres roku podatkowego od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie trwania roku, co skutkuje skróceniem okresu rozliczeniowego w taki sposób, aby zakończył się ostatniego dnia roku kalendarzowego.

ROK PODATKOWY, A OSOBY PRAWNE
W wypadku osób prawnych, które w nadzwyczajnych sytuacjach inaczej mogą ujmować rok podatkowy. Zwykle rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, jednak jeśli statut lub umowa spółki stanowi inaczej, trzeba powiadomić o tym naczelnika Urzędu Skarbowego.

W przypadku kiedy osoba prawna podejmuje po raz pierwszy działalność, w dodatku w drugiej połowie roku kalendarzowego, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. Jeśli osoba prawna chce zmienić rok podatkowy, za pierwszy rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten to nie mniej niż dwanaście miesięcy i nie więcej niż trzy kolejne miesiące kalendarzowe. O zmianie należy poinformować Urząd Skarbowy.

Dodaj komentarz