Przedstawiciel podatkowy

Do ustanowienia przedstawiciela podatkowego zobowiązany jest podatnik, który nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie państwa członkowskiego oraz podlega obowiązkowej rejestracji jako podatnik VAT czynny. Podatnik, który posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie państwa członkowskiego nie musi lecz może ustanowić przedstawiciela podatkowego.

Funkcję przedstawiciela podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o VAT może pełnić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, tylko wtedy, gdy poniższe warunki:

  • posiada siedzibę działalności gospodarczej na terenie Polski,
  • jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT,
  • przez ostatnie 24 miesiące nie zalegała z płatnością określonych podatków, które stanowią dochód budżetu państwa,
  • przez ostatnie 24 miesiące nie została skazana za popełnienie przestępstwa skarbowego (osoba fizyczna, wspólnik spółki cywilnej, wspólnik spółki handlowej nieposiadającej osobowości prawnej),
  • posiada uprawnienia do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego lub prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przedstawiciel podatkowy wykonuje w imieniu podatnika czynności dotyczące m.in. rozliczania podatku oraz odpowiada solidarnie z mocodawcą za zobowiązania podatkowe.

 

Sprawdź: oszustwo podatkowe

One thought on “Przedstawiciel podatkowy

Dodaj komentarz