CIT – definicja i zasady z nim związane

podatek cit

Podatek CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jest to podatek bezpośredni, który obciąża dochody osiągnięte przez osoby prawne. Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 31 stycznia 1989 roku. Z kolei ustawa ta uchwalona została 15 lutego 1992 roku. Akt ten obowiązuje do dnia dzisiejszego. Dodatkowo, oprócz tej ustawy obowiązuje wiele rozporządzeń które regulują kwestię naliczania i rozliczania podatku CIT.

Kto jest podatnikiem podatku CIT?
Podatnikami owego podatku są wszystkie osoby prawne (niezależnie od sytuacji nabycia osobowości prawnej), spółki kapitałowe w organizacji, a także spółki komandytowo-akcyjne. Do grona podatników podatku CIT można zaliczyć również jednostki organizacyjne takie, jak np. spółki partnerskie i spółki komandytowe. Wyjątkiem są spółki, które nie posiadają zdolności prawnej.

Wśród podmiotów zwolnionych z podatku CIT znaleźć możemy:
– Skarb Państwa,
– Narodowy Bank Polski,
– gminy,
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
– ZUS,
– fundusze emerytalne i inwestycyjne,
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
– organizacje religijne,
– wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
– jednostki budżetowe,
– przedsiębiorstwa międzynarodowe.

Przy ustalaniu obowiązku podatkowego, a także jego zakresu, duże znaczenie ma określenie siedziby danej firmy. Podatnicy, którzy mają siedzibę swojej firmy na terytorium Rzeczpospolitej, podlegają obowiązkowi podatkowemu, którego kwota naliczana jest od całości osiągniętych dochodów bez względu na to, gdzie zostały osiągnięte. Natomiast jeśli podatnik nie ma swojej siedziby na terytorium Polski, opodatkowaniu będą podlegały dochody osiągnięte jedynie na terytorium Polski.

Przedmiotem opodatkowania w kwestii podatku CIT jest dochód. Jednak zdarzają się przypadki, kiedy przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Obecnie stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 15 % dla nowych firm oraz małych podatników, natomiast pozostałe podmioty nadal płacą podatek w wysokości 19%. Małym podatnikiem jest przedsiębiorstwo, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęło przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nie wyższe niż równowartość 1 200 000 euro. Wprowadzono także przepisy regulujące korzystanie przez nowe firmy z preferencyjnej stawki podatku CIT. Przedsiębiorstwa, które powstały w wyniku podziału nie będą mogły z niej korzystać.

Ustawa przewiduje również stawkę sankcyjną w wysokości 50%, która stosowana jest w przypadku zaniżania wysokości zobowiązania podatkowego.

Dodaj komentarz