Papiery wartościowe

papiery-wartosciowe

Papierami wartościowymi nazwać możemy dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, który uosabia posiadaczowi przysługujące mu prawa majątkowe.

Do jednych z popularniejszych papierów wartościowych zaliczane są:
– akcje,
– obligacje,
– bony skarbowe,
– bony oszczędnościowe,
– banknoty,
– czeki,
– weksle,
– losy loteryjne,
– jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Papiery wartościowe możemy także podzielić na reprezentujące:
– współwłasność (akcje),
– wierzytelność (pozostałe).

Wyodrębnić można również papiery wartościowe przynoszące stały oraz zmienny dochód. Mogą one posiadać określony okres funkcjonowania na rynku finansowym lub też być bezterminowe. Papiery te mają cenę nominalną (wypisaną na nich i stanowiącą podstawę praw majątkowych), emisyjną (którą należy za nie zapłacić w momencie zakupu na pierwotnym rynku papierów wartościowych) oraz rynkową (zależną od aktualnej relacji między popytem na nie i ich podażą).

Zniszczenie lub utrata papierów wartościowych powoduje utratę uprawnień dopóki nie zostanie wydane postanowienie o umorzeniu dokumentów.

Dodaj komentarz