Sprawozdanie finansowe

sprawozdanie-finansowe

Sprawozdanie finansowe w jednostce sporządza się na koniec roku obrachunkowego lub inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, który wynika z przepisów prawa podatkowego. W Polsce sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim oraz w walucie polskiej.

Sprawozdanie finansowe to uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jego celem jest dostarczenie informacji na temat obecnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz wyników finansowych jakie osiąga dana jednostka. Kompletne sprawozdanie finansowe składa się z :

 • wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 • rachunku zysków i strat,
 • bilansu,
 • zestawieniu zmian w kapitale własnym,
 • rachunku przepływów pieniężnych,
 • dodatkowych informacji oraz objaśnień.

Za złożenie sprawozdania finansowego w terminie odpowiedzialny jest kierownik jednostki, którym jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego:

 • w spółce cywilnej oraz spółce jawnej – wspólnicy prowadzący sprawy spółki,
 • w spółce partnerskiej – wspólnicy prowadzący sprawy spółki lub zarząd spółki,
 • w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej – komplementariusz prowadzący sprawy spółki,
 • w jednoosobowej działalności gospodarczej – osoba prowadząca działalność.

Kierownikiem jednostki może być także likwidator, syndyk lub zarządca ustanowiony podczas postępowania restrukturyzacyjnego.

Sprawozdanie finansowe należy złożyć w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego oraz do właściwego sądu rejonowego. Uchylenie się od tego obowiązku podlega karze określonej w przepisach.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, sprawozdania finansowe muszą być:

 • składane w formie elektronicznej ustrukturyzowanej, z wykorzystaniem struktur JPK
 • przesyłane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a nie jak dawniej do urzędu skarbowego
 • opatrzone podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub też cyfrowym podpisem osobistym