Korygowanie błędów w księgach rachunkowych z lat ubiegłych

Korygowanie błędów w rachunkowości

W rocznych sprawozdaniach finansowych zatwierdzonych oraz składanych przez przedsiębiorstwa znaleźć się mogą błędy, które wykryte zostać mogą po pewnym czasie – na przykład w kolejnych latach działalności. W jaki więc sposób skorygować można błąd, który popełniony został w księgach rachunkowych?
Przy sporządzaniu i ewidencji księgowej zawsze może zdarzyć się sytuacja, w wyniku której w danej pozycji wkradnie się błąd. Często jest on wynikiem drobnych błędów, jakie pojawiają się poprzez przyjętą politykę rachunkowości, niedopatrzenie lub błędną interpretację zdarzeń.

Sposób korekty błędu z lat ubiegłych różnicuje się ze względu netto, czy sąd uznany może zostać za istotny czy też nie. Jeżeli kierownik jednostki stwierdził, że przedmiotowy błąd rodzi zniekształcenie danych sprawozdawczych to jego korektę ująć należy w kapitale własnym oraz wykazać jako zysk bądź stratę lat ubiegłych, lub w innej pozycji kapitałów własnych (jeżeli wynika to z uregulowań przepisów o rachunkowości). Jeżeli jednak jednostka zobowiązana jest do sporządzenia zestawienia zmian w kapitale własnym, to informację o dokonanej korekcie przedstawić należy w takim zestawieniu.

Jeżeli jednak popełniony błąd nieistotny jest dla wyniku sprawozdania finansowego, to jego korekta wpłynie odpowiednio na zysk bądź stratę netto bieżącego roku obrotowego, jeżeli tak stanowią przepisy o rachunkowości.

Dodaj komentarz