Czym są aktywa?

aktywa_w_spolce

Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Aktywa trwałe są to zasoby, które pozostają w firmie przez okres powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Aktywa trwałe charakteryzują się tym, że mają niski stopień płynności. Możemy je podzielić na:

  • wartości niematerialne i prawne,
  • rzeczowe aktywa trwałe,
  • należności długoterminowe,
  • inwestycje długoterminowe.

Aktywa obrotowe jest to część aktywów formy, które w przypadku:

  • aktywów rzeczowych, są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 6 miesięcy.
  • aktywów finansowych, są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne.
  • należności krótkoterminowe, obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
  • rozliczeń międzyokresowych. trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Dodaj komentarz