Kto pełni odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki?

zobowiązania spółki - kto zapłaci?

Pełną odpowiedzialność za zaległości podatkowe w spółce osobowej ponoszą:

  • wspólnicy
  • komplementariusze
  • byli wspólnicy/komplementariusze

Odpowiedzialność wspólnika spółki osobowej powstaje w momencie wydania decyzji podatkowej i może mieć charakter osobisty, solidarny lub subsydiarny. W pierwszym przypadku wspólnik będzie odpowiadał całym majątkiem za zobowiązania. W przypadku solidarności wszyscy członkowie przedsiębiorstwa są w taki sam sposób odpowiedzialni za zadłużenia. Subsydiarność natomiast oznacza, że wspólnik zostanie pociągnięty dopiero w momencie, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku spółek kapitałowych. W tamtym przypadku za zaległości podmiotu z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej odpowiadają członkowie zarządu, pełnomocnicy spółek w organizacji oraz byli członkowie. Dodać należy także, że wspólnicy spółek kapitałowych nie odpowiadają za zobowiązania samego podmiotu gospodarczego, a za zadłużenia które ciążą bezpośrednio na nich.

Dodaj komentarz