Zasady rachunkowości

Zasady, zgodnie z którymi należy sporządzać sprawozdania finansowe

Prowadząc rachunkowość, pełną czy też uproszczoną, trzeba stosować się do pewnych odgórnych zasad. Zazwyczaj są to reguły międzynarodowe, dzięki czemu możliwe jest np. porównanie wyników finansowych firm w różnych krajach. Jest to szczególnie ważne w obliczu dzisiejszej globalizacji – coraz częściej zdarza się podejmowanie międzynarodowych współpracy czy też prowadzenie działalności za granicą.

 

Zasady rachunkowości

1. Zasada periodyzacji.

Zobowiązuje do podziału zdarzeń gospodarczych w związku z przedziałem czasowym, w którym wystąpiły.

2. Zasada podmiotowości.

Nie można księgować zdarzeń gospodarczych w dwóch odrębnych podmiotach gospodarczych.

3. Zasada podwójnego zapisu.

Każda operacja finansowa powinna być księgowana na dwóch odrębnych kontach, po dwóch stronach i w tej samej wartości.

4. Zasada memoriałowa.

Mówi o konieczności księgowania wszystkich zysków i strat wypracowanych w danym okresie.

5. Zasada kontynuacji działania.

Zakłada ona, że podmiot gospodarczy będzie kontynuował działalność w niezmienionym zakresie w ciągu dającego się przewidzieć czasu.

6. Zasada ostrożnej wyceny.

Zobowiązuje do takiego przedstawiania zdarzeń gospodarczych, które nie powoduje zniekształceń w wyniku finansowym.

7. Zasada rzetelnego i prawdziwego obrazu.

8. Zasada kasowa.

9. Zasada istotności.

W sprawozdaniu finansowym można pominąć elementy, których wartość nie wpłynie na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz