Definicja obligacji

rachunkowosc-firmy

Tytułowa obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent stwierdza, iż jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do wykonania określonego świadczenia. Obligacje zaliczamy do kategorii dłużnych instrumentów finansowych. W porównaniu do akcji, posiadanie obligacji nie daje ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta np. współwłasność, dywidenda czy uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Emisja obligacji polega na przekazaniu kapitału spółce przez jej inwestorów. Obligacje reprezentują prawa majątkowe, które są podzielone na określoną liczbę równych jednostek, co oznacza to, iż danym emisjom/seriom obligacji są przyznane identyczne uprawnienia.

PODZIAŁY OBLIGACJI
1. Ze względu na rodzaj emitenta
– obligacje skarbowe, które emituje Skarb Państwa,
– obligacje komunalne/municypalne, które emitują samorządy terytorialne,
– obligacje podmiotów prawnych, które emitują przedsiębiorstwa.
2. Ze względu na okres do wykupu
– do 1 roku, które nazywa się obligacjami krótkoterminowymi,
– od 1-5 lat, które nazywa się obligacjami średnioterminowymi,
– powyżej 5 lat, które nazywa się obligacjami długoterminowymi,
– wieczyste, które nigdy nie są wykupowane, a ich posiadać otrzymuje tzw. rentę wieczystą z tytułu płynących odsetek.
3. Ze względu na wartość sprzedaży
– sprzedawana po cenie nominalnej, w przypadku której wartość stopy zwrotu w terminie do wykupu jest równa jej stopie kuponu,
– obligacja z dyskontem, w przypadku której wartość stopy zwrotu w terminie do wykupu jest większa niż stopa kuponu,
– obligacja z premią, w przypadku której wartość stopy zwrotu w terminie do wykupu jest mniejsza niż stopa kuponu.
4. Ze względu na opcje dodatkowe
– obligacje o jednym terminie wykupu,
– obligacje o kilku terminach wykupu,
– obligacje z opcją wykupu,
– obligacje z opcją sprzedaży,
– obligacje z opcją przedłużenia,
– obligacje zamienne zwane konwertywami,
– obligacje wymienne,
– obligacje z wariantem subskrypcyjnym lub prawem pierwszeństwa,
– obligacje częściowo opłacone,
– obligacje przychodowe.

Sprawdź również: USZKODZONE TOWARY W FIRMIE!

Dodaj komentarz