Kim jest akcjonariusz?

akcjonariusz

Akcjonariusz – osoba będąca wspólnikiem w spółce akcyjnej bądź w spółce komandytowo-akcyjnej, który jednocześnie jest posiadaczem części akcji wyemitowanych przez spółkę. Podmiot, w którego posiadanie wchodzą akcje danej spółki, staje się jej akcjonariuszem.

Rola akcjonariusza może zostać przydzielona zarówno osobie fizycznej, osobie prawnej, jak również jednostce organizacyjnej, która nie posiada osobowości prawnej. Natomiast w spółce komandytowo-akcyjnej akcjonariusze stanowią jedną z grup wspólników, ponieważ grupa druga obejmuje komplementariuszy.

Akcjonariusz w oparciu o rodzaj posiadanych przez siebie akcji, może posiadać jedną z dwóch kategorii uprawnień, a mianowicie mogą to być:
– uprawnienia majątkowe (prawo do udziału w zysku spółki, prawo do poboru akcji, prawo do części tzw. kwoty likwidacyjnej),
– uprawnienia korporacyjne (prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, prawo głosu, prawo do informacji, prawo wyborcze itp.).

Z kolei zakres obowiązków danego akcjonariusza wynika m.in. z mocy prawa lub z treści statutu danej spółki. Bez wątpienia jednym z obowiązków akcjonariusza jest wniesienie kapitału zakładowego, który przeznacza się na pokrycie obejmowanych akcji. Prócz tego, akcjonariusz musi liczyć się z tym, iż może zostać na niego nałożony obowiązek tzw. powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Jednak kwestia ta powinna zostać ściśle określona w statucie spółki.

Akcjonariusz, a jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki
Bardzo ważne jest to, iż akcjonariusze z prywatnego majątku nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zobowiązania prowadzonej spółki, a jego ewentualne ryzyko ogranicza się jedynie do wartości wkładu wniesionego na pokrycie obejmowanych akcji. Jednak należy pamiętać o tym, iż wszystkie ewentualne wyjątki, powinny zostać określone w statucie spółki.

Dodaj komentarz