Ważne pojęcia giełdowe

pojecie-gieldowe

Zanim zdecydujemy się wejść na giełdę konieczne jest zaznajomienie się z podstawowymi pojęciami z nią związanymi. Oto kilka ważnych definicji:

Akcjonariusz – osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, posiadacz emitowanych akcji, co czyni go wspólnikiem danego przedsiębiorstwa.

Papiery wartościowe – dokumenty, które potwierdzają istnienie danego prawa majątkowego. Papiery wartościowe dzielimy na papiery reprezentujące wierzytelności pieniężne, dokumentujące uprawnienia do współwłasności majątkowej oraz dokumenty uprawniające do zarządzania rzeczami.

Debiut giełdowy – pierwsze notowanie akcji na giełdzie.

Dom maklerski – instytucja finansowa posiadająca zezwolenie na świadczenie usług z zakresu działalności maklerskiej.

Giełda papierów wartościowych – regulowany rynek sprzedaży i kupna instrumentów finansowych, głównie papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku.

Indeks giełdowy – miernik ukazujący zmiany cen papierów wartościowych obejmujący wszystkie papiery wartościowe określonego rodzaju ze względu na ich grupę.

Dodaj komentarz