Informacje na temat umowy o pracę

stosunek-pracy

Umowa o pracę ma status czynności prawnej, która polega na złożeniu przez pracownika i jego pracodawcę zgodnych oświadczeń woli. Wówczas pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy w określonym miejscu i czasie, a z kolei pracodawca zobowiązuje się do wypłacenia wynagrodzenia. Umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez zatrudnianego pracownika.

Umowa o pracę może zostać podpisana na czas nieokreślony, bądź określony. Jednak w umowie o pracę powinny znaleźć się informacje takie, jak np.:
– rodzaj pracy,
– miejsce wykonywania pracy,
– wynagrodzenie za wykonaną pracę z wyszczególnieniem składników wynagrodzenia,
– wymiar czasu pracy,
– termin rozpoczęcia pracy,
– termin wygaśnięcia stosunku pracy (umowa na czas określony).

Umowę o pracę można rozwiązać na kilka sposobów, a mianowicie:
– za porozumieniem stron,
– za wypowiedzeniem,
– dyscyplinarnie,
– po upływie czasu, na jaki została podpisana,
– z dniem wykonania pracy, dla której wykonania została podpisana.

Prócz powyższego, stosunek pracy może wygasnąć w przypadku śmierci pracodawcy lub pracownika, bądź po upływie 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu np. jego tymczasowego aresztowania.

Dodaj komentarz