Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego

czynny-zal

Przedsiębiorca, by uniknąć negatywnych konsekwencji wynikających z nieterminowego złożenia deklaracji podatkowej może skorzystać z instytucji czynnego żalu. Czynny żal, czyli zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego składa się na piśmie w urzędzie skarbowym osobiście lub za pośrednictwem poczty. Nie ma określonego terminu na złożenie czynnego żalu.

Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym “nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.”

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego nie ma urzędowego wzoru. W piśmie tym powinny zostać zawarte poniższe informacje:

  • dane dotyczące osoby wnoszącej zawiadomienie,
  • charakter popełnionego czynu,
  • istotne okoliczności,
  • osoby współpracujące, które miały związek z popełnieniem czynu,
  • określenie aktualnej sytuacji – czy czyn został naprawiony, jeśli nie został to kiedy zostanie naprawiony i w jaki sposób.

Czynny żal nie będzie skuteczny, gdy:

  • podatnik zorganizował grupę lub nakłaniał inną osobę w celu popełnienia przestępstwa podatkowego,
  • podatnik jest w trakcie postępowania kontrolnego,
  • podatnik został już wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a przestępstwo zostało udokumentowane przez organy podatkowe.

Dodaj komentarz