Środki trwałe i ich amortyzacja

Środki trwałe to składniki rzeczowe aktywów trwałych, które charakteryzują się przewidywanym okresem użytkowania dłuższym niż 1 rok. Powinny być one kompletne i zdatne do użytku oraz przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub oddane do używania innym jednostkom na podstawie najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy.

Do środków trwałych zaliczamy w szczególności:

  • nieruchomości,
  • maszyny i urządzenia,
  • środki transportu,
  • inwentarz żywy.

Wycenia środka trwałego może odbyć się w oparciu o jedno z poniższych kryteriów:

  • cenę zakupu – cena zapłacona za składnik, która została pomniejszona o wartość rabatów lub upustów, uwzględniająca podatek VAT,
  • cenę nabycia – cena zakupu powiększona o dodatkowe koszty związane z zakupem,
  • koszty wytworzenia – koszty związane z wytworzeniem środka trwałego,
  • wartość rynkową – wartość takiego samego składnika, który można nabyć w określonej cenie i danym miejscu,,
  • wartość godziwą – wartość po jakiej dwie strony są w stanie zawrzeć transakcję.

Zużycie środka trwałego odzwierciedlane jest przez amortyzację oraz umorzenie. Amortyzacja polega na zaliczeniu środka trwałego do kosztów uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne. Amortyzację rozpoczyna się od miesiąca następnego, po miesiącu, w którym przedsiębiorca zaliczył składnik majątku do ewidencji środków trwałych.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy nie muszą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w przypadku, gdy wartość składnika majątku nie przekracza 3 500 złotych. W takiej sytuacji przedsiębiorca poniesione wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Dodaj komentarz