Jak ujmować składki na PFRON?

składki-PRFON

Jednostki gospodarcze ujmują w księdze rachunkowej naliczone składki oraz miesięczne wpłaty na rachunek PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Ponieważ rozrachunki z tego tytułu stanowią rozliczenia z jednostkami publicznoprawnymi, ujmuje się na koncie 220 „Rozrachunki publicznoprawne”. Naliczenie składek na fundusz księguje się po stronie credytowej konta 220, gdyż jest to zobowiązanie wobec PFRON oraz zgodnie z zasadami księgowości również na drugim koncie, po stronie debetowej. Kontem tym jest konto wynikowe 405 „Podatki i opłaty”, z którego zapis należy przenieść na odpowiednie konto w układzie kalkulacyjnym, jeżeli taki układ się prowadzi. Wpłatę należy zaksięgować w następujący sposób – po stronie kredytowej na koncie 131 „Rachunek bankowy” oraz po stronie debetowej konta 220 „Rozrachunki publicznoprawne”.

Dlaczego przedsiębiorcy rozliczają się z tytułu składek na PFRON?

Podstawą prawną jest art. 21 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która określa, że pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) musi dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON w wysokości iloczynu 40,65% przeciętnego wynagrodzenia oraz liczby pracowników (wynoszącej różnicę między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych).

Dodaj komentarz