Majątek przedsiębiorstwa

majatek-przedsiebiorstwa

Majątek przedsiębiorstwa, czyli aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe, nabyte w wyniku przeszłych zdarzeń, wywołujące korzyści ekonomiczne.

Majątek może przybierać postać:
– niematerialną (licencje i prawa autorskie),
– rzeczową,
– pieniężną.

Podział aktywów:

1. Aktywa trwałe (majątek trwały)
– wartości niematerialne i prawne,
– rzeczowe aktywa trwałe,
– długoterminowe inwestycje,
– należności długoterminowe,
– długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

2. Aktywa obrotowe (majątek obrotowy)
– rzeczowe aktywa obrotowe,
– należności krótkoterminowe,
– inwestycje krótkoterminowe,
– krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Aktywa trwałe charakteryzują się terminem realizacji dłuższym niż 12 miesięcy, zaś aktywa obrotowe obejmują okres realizacji nie dłuższy niż jeden rok.

Dodaj komentarz