Zasady rachunkowości

Prowadząc rachunkowość, pełną czy też uproszczoną, trzeba stosować się do pewnych odgórnych zasad. Zazwyczaj są to reguły międzynarodowe, dzięki czemu możliwe jest np. porównanie wyników finansowych firm w różnych krajach. Jest to szczególnie ważne w obliczu dzisiejszej globalizacji – coraz częściej zdarza się podejmowanie międzynarodowych współpracy czy też prowadzenie działalności za granicą.

 

Zasady rachunkowości

1. Zasada periodyzacji.

Zobowiązuje do podziału zdarzeń gospodarczych w związku z przedziałem czasowym, w którym wystąpiły.

2. Zasada podmiotowości.

Nie można księgować zdarzeń gospodarczych w dwóch odrębnych podmiotach gospodarczych.

3. Zasada podwójnego zapisu.

Każda operacja finansowa powinna być księgowana na dwóch odrębnych kontach, po dwóch stronach i w tej samej wartości.

4. Zasada memoriałowa.

Mówi o konieczności księgowania wszystkich zysków i strat wypracowanych w danym okresie.

5. Zasada kontynuacji działania.

Zakłada ona, że podmiot gospodarczy będzie kontynuował działalność w niezmienionym zakresie w ciągu dającego się przewidzieć czasu.

6. Zasada ostrożnej wyceny.

Zobowiązuje do takiego przedstawiania zdarzeń gospodarczych, które nie powoduje zniekształceń w wyniku finansowym.

7. Zasada rzetelnego i prawdziwego obrazu.

8. Zasada kasowa.

9. Zasada istotności.

W sprawozdaniu finansowym można pominąć elementy, których wartość nie wpłynie na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Top